blog.bundles.dev

C/C++ 메모리 구조

메모리 영역 설명

메모리 영역은 그림으로 나타내면 아래와 같다.

./memory-structure.png

Code 영역

Data & Bss 영역

Heap 영역

Stack 영역

변수 및 함수의 종류에 따른 메모리 주소 출력 예제

각 변수 및 함수의 주소를 출력하여 비교

$ ./a.out
-------------------------------- code --------------------------------------
printf              addr : 0x4005b8
Init	 global const	    int addr : 0x400c10
Init	 main	 const	static	int addr : 0x400c18
Init	 global	const	static	int addr : 0x400c14
-------------------------------- data --------------------------------------
Init 	global		      int addr : 0x600fcc
Init 	global    static	int addr : 0x600fd0
Init 	main		   static	int addr : 0x600fd4
-------------------------------- bss ---------------------------------------
Zero	 global			     int addr	: 0x600fe8
Uninit	global			     int addr : 0x600fec
Uninit	global		  static 	int addr : 0x600ff4
Uninit	main		   static 	int addr : 0x600ff8
-------------------------------- stack -------------------------------------
Init	 main			      int addr : 0x7fff3605609c
Init	 main	const	   	 int addr : 0x7fff36056098
Uninit	main			      int addr : 0x7fff36056094
--------------------------------- heap -------------------------------------
New	main           int addr1 : 0x7fff36056088
New	main			        int addr2 : 0x7fff36056080

함수에서의 메모리 할당 예제

void fct1(int c) {
  int d = 30;
  /* fct1 함수의 지역변수 d, 매개변수 c 출력*/
  printf("d addr : %p, c addr : %p\n", &d, &c);
}

void fct2(int e) {
  int f = 40;
  /* fct2 함수의 지역변수 f, 매개변수 e 출력 */
  printf("f addr : %p, e addr : %p\n", &f, &e);
}

int main()
{
  int i = 100;
  fct1(i);
  fct2(i);
  return 0;
}

위의 코드를 출력하면 아래와 같은 결과 가 나온다.

살펴보면 fct1의 매개변수, 지역변수가 해제된 후 fct2의 매개변수, 지역변수가 같은 주소로 메모리가 할당된다.

$ ./a.out
d addr : 0x7ffe966004ac, c addr : 0x7ffe9660049c
f addr : 0x7ffe966004ac, e addr : 0x7ffe9660049c